1-

عنوان:
تحلیل فیلم هابیت

لینک: تحلیل فیلم هابیت

متن خاص:

اولین چیزی که با عث توجه شده است اسم ای ن
فیلم
سینمایی است که اگر یک " و " به اول اسم این
فیلم
اضافه کنیم کلمه ای که بدست می یاد کلمه ( وهابیت) است .